Menu

Distance sales agreement

 

DISTANCE SALES AGREEMENT

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

This distance sales agreement (this “Agreement” or this “Personal Data Protection and Distance Sales Agreement’’) is entered into effective as of XX.XX.XXXX (the “Effective Date”).

Bu mesafeli satış sözleşmesi (bu "Sözleşme" veya bu "Kişisel Verilerin Korunması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi") XX.XX.XXXX tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

1.

DEFINATIONS

TANIMLAMALAR

1.1

SELLER / SERVICE PROVIDER

SATICI / HİZMET SAĞLAYICI

 

KARTONAH IMPORT EXPORT E_COMMERCE LIMITED COMPANY (“SERVICE PROVIDER)”, ‘’SP’’, ‘’KARTONAH’’) which is commercially active and registered as below. 

Chamber of Commerce Register No: 187729-5, 

Registered Address: Bahcelievler Mahallesi, Mehmetcik Sokak, Kadir Has Sitesi, No:1/1 Flat:4 Unit:407 Bahçelievler, İstanbul, Turkey

Address Code: 2701340768

Registered Tax Office: Bahcelievler, 

Registered Tax Number: 5261410944

Web Page: www.kartonah.com 

E-mail: info@kartonah.com

Telephone Number: +90 212 852 18 01

KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Hizmet Sağlayıcı)", "SP", ‘’KARTONAH’’) ticari olarak aktif olup aşağıdaki şekilde kayıt olur. 

Ticaret Odası Sicil No: 187729-5, 

Kayıtlı Adres: Bahçelievler Mahallesi, Mehmetçik Sokak, Kadir Has Sitesi, No:1/1 Kat:4 Daire:407 Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

Adres Kodu: 2701340768 

Kayıtlı Vergi Dairesi: Bahçelievler

Kayıtlı Vergi Numarası: 5261410944

Veb Sayfası: www.kartonah.com 

E-posta: info@kartonah.com 

Telefon Numarası: +90 212 852 18 01

1.2

BUYER 

ALICI

 

ABCDE KLMNO ("BUYER", "B") is the real person or company who purchases the goods and / or services offered for sale on the Site by KARTONAH, whose information is below. 

Real Person:

Name:

Surname:

Nationality:

Residential Country:

Turkish ID No: (If Turkey Residential): 

Origin National ID No: (If Foreigner)

Date of Birth:

Place of Birth:

Passport No: (If Foreigner) 

Address:

Email:

Telephone Number:

Graduation / Occupation:

As Company:

Purchaser Name:

Purchaser Surname:

Company Registration Country:

Company Tax number:

Establishment Date: (Optional)

Address:

Email:

Telephone Number:

ABCDE KLMNO ("ALICI", "A") KARTONAH tarafından Site ‘de satışa sunulan mal ve / veya hizmetleri satın alan, bilgileri aşağıda bulunan gerçek ya da tüzel kişidir.

Gerçek Kişi:

Adı:

Soyadı:

Milliyeti:

İkamet Ettiği Ülke:

Türkiye ID No: (Eğer Türkiye’ de ikameti varsa) 

Vatandaşı Olduğu ülke ID No: (Eğer yabancı ise)

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Pasaport No: (Eğer yabancı ise) 

Adres:

E-posta:

Telefon Numarası:

Mezuniyet / Meslek: 

Tüzel Kişi:

Satın Alan Kişi Adı:

Satın Alan Kişi Soyadı:

Şirketin Kurulu Olduğu Ülke:

Şirketin Vergi Numarası:

Şirket Kuruluş Tarihi: (Opsiyonel) 

Address:

Email:

Telephone Numarası:

1.3

VENDOR OF GOODS / MANIFACTURER

ÜRÜN SATICI / ÜRETİCİ

 

Real or legal person who is providing products to BUYER and benefit mutually agreed payment under the conditions specified in this Distance Sales Agreement.

Name:

Address:

Address Code: 

Registered Tax Office:

Registered Tax Number:

ALICIya ürün sağlayan ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen koşullar altında karşılıklı mutabık kalınan ödemeden yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Adı:

Adresi:

Adres Kodu:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

1.4

WEB SITE 

İNTERNET SİTESİ

 

Refers to the web sites of the SELLER / SERVICE PROVIDER 's domain name https://kartonah.com/ and sub-domains linked to this domain, which allows BUYER to purchase products and / or services offered for sale by the KARTONAH at the specified sales price.

SATICI / SERVİS SAĞLAYICI’nın alan adı https://kartonah.com/ ve bu alan adıyla bağlantılı alt alan adlarının internet sitelerini ifade eder, bu da ALICI’ların KARTONAH tarafından belirtilen satış fiyatından satışa sunulan ürünleri satın almalarına olanak tanır. 

1.5

PRODUCT

ÜRÜN

 

All kinds of commercial goods offered for sale by the KARTONAH on the website.

İnternet sitesine KARTONAH tarafından satışa arz edilen her türlü ticari maldır.

1.6

MEMBERSHIP AGREEMENT

ÜYELİK ANLAŞMASI

 

It refers to the membership agreement approved by the BUYER, who provides the opportunity to order through the website.

Web sitesi üzerinden sipariş verme imkanı sağlayan ALICInın onayladığı üyelik sözleşmesini ifade eder.

1.7

PAYMENT PROTECTION SYSTEM

ÖDEME KORUMA SİSTEMİ

 

In order to minimize the risk of the BUYER and the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER it refers to the systematic of KARTONAH to collect the product payments from the BUYER on behalf of the manufacturer and to pay the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER when the shipment is made from the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER to the BUYER according to the agreed standards.

ALICI’nın ve ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİnin riskini minimize etmek için, KARTONAH'ın ürün ödemelerini üretici adına ALICI'dan tahsil etmesi ve ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİden ALICIya mutabık kalınan standartlara göre sevkiyat gerçekleştiği zaman ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsine ödeme yapılması sistematiğini ifade eder.

2.

SUBJECT OF THE AGREEMENT

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1

The subject of this contract; It is the determination of the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Contracts regarding the sale and delivery of the product (s) whose qualifications and sales price are specified below, which the BUYER has ordered electronically from the website of KARTONAH.

Bu sözleşmenin konusu; ALICI’nın KARTONAH’a ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün(ler)in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2

The execution of this Agreement will not prevent the execution of the provisions of the website membership agreements concluded by the buyer with KARTONAH, and the BUYER accepts and declares that KARTONAH is not the same party in any way with the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER in the sale of the goods subject to this Agreement.

İşbu Sözleşmenin akdedilmesi ALICInın KARTONAH ile akdetmiş olduğu web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup, ALICI işbu Sözleşme konusu Mal satışında KARTONAH’ın ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİile herhangi bir şekilde aynı tarafta olmadığını kabul ve beyan ederler.

3.2

In order for this contract to become valid, in addition to the acceptance of this Contract, the total order amount specified in the annex of the contract must be paid in lump sum or the payment made by credit card must be committed by the BUYER. The sales price of the product / service subject to the contract, including the taxes, is stated additionally in this contract.

Bu kontratın geçerli hale gelebilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra, sözleşmenin ekinde belirtilen toplam sipariş tutarının defaten ödenmiş ya da kredi kartı ile yapılan ödemenin  ALICI tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dâhil satış fiyatı bu kontratta ek olarak belirtilmiştir.

4.

PRODUCTS

ÜRÜNLER

4.1

The Type and Type of the Products, Quantity, Brand / Model, Color, Sales Price exluding Taxes are as stated on the webside.

Ürünlerin Cinsi ve Tipi, Miktarı, Marka / Modeli, Rengi, Vergiler Hariç Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

5.

DELIVERY OF THE GOODS AND METHOD OF DELIVERY

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

5.1

The Contract becomes effective upon being approved electronically by the BUYER. The contract is fulfilled by the delivery of the Goods purchased by the Buyer from the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER to the Buyer. 

Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olur. Sözleşme ALICI'nın Ürün Satıcı/Üretici’den satın almış olduğu Malın ALICI'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. 

5.2

The goods will be delivered to the address specified by the BUYER in the order form and in this Agreement and to the specified authorized person (s).

Mal, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5.3

According to INCOTERMS 2020 and/or KARTONAH shiment style, the shipping type of goods shall be written on the order sheet. 

INCOTERMS 2020'ye göre ve/veya KARTONAH gönderi sitiline göre malların sevkiyat türü sipariş formuna yazılacaktır. 

5.4

In addition the incoterms, The BUYER has freedom to choose KARTONAH shipment style. In such case The VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER deliver goods to shipping company. 

The VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER transfers the risk and responsibility to the BUYER after completing the delivery of goods to the shipment company. Shipment company make export and custom procedure from his own company. Shipping fee, insurance and all risks shall be covered by the BUYER

BUYER shall receive all his documentation via shipment company for arrival port custom formalities.

ALICI, incotermslere ek olarak KARTONAH gönderi stilini seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu durumda ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİmalları kargo firmasına teslim eder. 

ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİ, malların sevkiyat firmasına teslimini tamamladıktan sonra risk ve sorumluluğunu ALICI'ya devreder. Sevkiyat firması kendi firmasından ihracat ve gümrük işlemleri yapmaktadır. Kargo ücreti, sigorta ve tüm riskler ALICI tarafından karşılanacaktır. 


ALICI, varış limanı gümrük işlemleri için tüm belgelerini nakliye şirketi aracılığıyla alacaktır.

6.

KARTONAH DECLARATIONS AND COMMITMENTS

KARTONAH BEYAN VE TAHHÜTLERİ

 

KARTONAH undertakes to fulfill the obligations imposed on it by this Agreement, the obligations imposed by the Law on the Protection of the Consumer No 6502 and the Regulation on Distance Agreements, except for force majeure.

KARTONAH, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

6.1

KARTONAH is obliged to deliver the products ordered in electronic environment in a sound, complete and in the specified qualities by fulfilling the requirements of the Consumer Legislation. KARTONAH is responsible for delivering to the BUYER with warranty documents and user manuals, if any.

KARTONAH, elektronik ortamda sipariş edilen ürünleri, Tüketici Mevzuatının gereklerini yerine getirerek sağlam, eksiksiz ve belirtilen niteliklerde teslim etmekle yükümlüdür. KARTONAH eğer var ise garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarını ile ALICI'ya teslim edilmesinden sorumludur.

6.2

KARTONAH does not interfere with shipment operations and customs procedures. After the BUYER places his order, the payment of the shipping fee belongs to the buyer. The completion of customs formalities in export country is the responsibility of the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER. KARTONAH shall be an observer and auditor for these transactions in good faith by taking responsibility.

KARTONAH kargo ve gümrük işlemlerine kesinlikle karışmaz. ALICInın siparişini vermesi sonrasında gönderim bedelinin ödenmesi ALICIya aittir. İhracat ülkesindeki gümrük işlemlerinin tamamlanması ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİ’sinin sorumluluğundadır. 


KARTONAH sorumluluk alarak bu işlemlerde iyi niyetle gözlemci ve denetçi olacaktır.

7.

BUYER DECLARATIONS AND COMMITMENTS

ALICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ

7.1

The authorized person of the BUYER declares that she/he has read the preliminary information uploaded by KARTONAH regarding the basic characteristics of the contract product, the sales price and payment method, and the delivery and shipping method on the website, and that he has given the necessary confirmation electronically.

ALICInın yetkili kişisi, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo şekline ilişkin olarak KARTONAH tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2

Buyers can convey their demands and complaints as a consumer to the KARTONAH contact information above and / or through the channels provided by the website.

ALICIlar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan KARTONAH iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

7.3

The BUYER agrees and declares that he/she/it is aware of the Seller’s name, title, address, telephone and other contact information and the basic characteristics of the goods/services subjected to sale, sale price inc tax, terms of payment, terms of delivery etc. as well as he/she/it is aware of all necessary preliminary information about official authorities where to submit their complaints and raise any objection about goods/services subjected to sale and right of withdrawal including how to avail him/her/itself of this right and has confirmed those preliminary information via KARTONAH website.

ALICI, Satıcının adı, unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile satışa konu mal / hizmetin temel özellikleri, satış fiyatı KDV, ödeme koşulları, şartlarını bildiğini kabul ve beyan eder. Satışa konu mal / hizmet ve cayma hakkı dâhil olmak üzere, satışa konu mal / hizmetlere ilişkin şikâyetlerini nereye iletecekleri ve itirazda bulunabilecekleri resmi makamlar hakkında gerekli tüm ön bilgileri bilmektedir. Bu hakkın kendisi ve bu ön bilgileri KARTONAH web sitesi aracılığıyla teyit etmiştir.

7.4

BUYER declares and gives agreeement duly confirmed that she/he has read privacy policy of KARTONAH.

ALICI, KARTONAH'ın gizlilik politikasını okuduğunu usulüne uygun olarak onayladığını beyan ve kabul eder.

7.5

After the products delivered to the shipment company, the BUYER is responsible for the customs procedures in the BUYER 's country. In the event that the products and the documents of the products are completely delivered to the Buyer, KARTONAH shall be deemed to have fulfilled its liabilities. For this reason, any damages caused by the BUYER 's late takeover of the product and the expenses incurred due to the fact that the product has been waiting in the shipment company or custom and / or the cargo are returned to the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER related belongs to the BUYER.

Ürünler kargo firmasına teslim edildikten sonra, ALICInın ülkesindeki gümrük işlemlerinden ALICI sorumludur. Ürünlerin ve ürünlere ait belgelerin eksiksiz olarak ALICI'ya teslim edilmesi durumunda KARTONAH yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır. Bu sebeple, ALICInın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan zararlar ve ürünün sevkiyat firmasında veya gümrükte bekletilmesi ve / veya ilgili kargonun ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsinene iade edilmesi nedeniyle oluşan masraflar ALICI’ya aittir

7.6

The BUYER acknowledges and undertakes to fulfill its obligations subject to this agreement except circumstances of the force majeure.

ALICI, mücbir sebep halleri dışında bu sözleşmeye konu olan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

7.7

In the case of damaged package, the BUYER should not take the delivery of the damaged package and have the shipment company shall to prepare official report. In case the products are received without issuing damage report, the responsibility belongs to the BUYER. The products received by the buyer from the cargo company officer are considered to be undamaged and intact.

Zarar görmüş paket durumunda ALICI, hasarlı paketi teslim almamalı ve kargo firmasına tutanak tutturmalıdır. Ürünlerin hasar raporu düzenlenmeden teslim alınması durumunda sorumluluk ALICIya aittir. ALICInın kargo şirketi yetkilisinden teslim aldığı ürünler hasarsız ve sağlam kabul edilir.

7.8

The responsibility of taking out insurance for the damages of the products during transportation belongs to the BUYER. The responsibility of KARTONAH for the damages that may occur is up to the customs port where the export process will take place. 

Ürünlerin taşıma esnasında görebileceği zararlara dair sigorta yaptırtılması sorumluluğu ALICIya aittir. KARTONAH'ın oluşabilecek hasarlara dair sorumluluğu ihraç işleminin gerçekleştirileceği gümrük limanına kadardır.

7.9

If the bank or the financial corporate refuses to pay the money to the KARTONAH due to illegal usage of the BUYER’s credit card by unauthorized people, the BUYER has to send the delivered products within 10 (ten) days to the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER. In this case, cargo charges belong to the Buyer. The BUYER when trying to return a product, he/she agrees and undertakes that a returned product must be unused and in the same condition and original packaging with the original invoice and delivery note as a proof of purchase in which he/she received it. In the event of such a return, the Buyer agrees and undertakes to provide the necessary documents for all kinds of customs procedures and the BUYER shall cover all related cost.

Banka veya finansal kurum, ALICInın kredi kartının yetkisiz kişilerce yasa dışı kullanımı nedeniyle parayı KARTONAH'a ödemeyi reddederse, ALICI, teslim edilen ürünleri 10 (on) gün içinde ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsine göndermelidir. Bu durumda kargo ücretleri ALICI'ya aittir. ALICI, bir ürünü iade etmeye çalışırken, iade edilen ürünün kullanılmamış ve aynı durumda olması gerektiğini, orijinal faturası ve teslim aldığına dair satın alma belgesi olarak teslim belgesi ile birlikte orijinal ambalajında olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Böyle bir iade durumunda ALICI, her türlü gümrük işlemleri için gerekli belgeleri sağlamayı ve her türlü ilişikli maliyeti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.10

Related with article 7.9, if the KARTONAH receive payment via any finance corporate (like izyko, paypal, etc.), as long as this financial corporate confirm payment for goods took place, KARTONAH shall have no responsibility due to fraud approach of BUYER. In such case KARTONAH shall have no liability and responsibility against BUYER.

Madde 7.9 ile ilgili olarak, KARTONAH herhangi bir finans kurumu (izyko, paypal ... vb.) Aracılığıyla ödeme alırsa, bu finansal şirket mallar için ödemeyi onayladığı sürece, KARTONAH, ALICInın dolandırıcılık yaklaşımından dolayı sorumlu olmayacaktır. . Böyle bir durumda KARTONAH'ın ALICIya karşı hiçbir sorumluluğu ve sorumluluğu olmayacaktır.

8.

GENERAL CONDITIONS

GENEL KOŞULLAR

8.1

With this Agreement, the BUYER has examined the working manner and conditions of KARTONAH in detail and has accepted to act in accordance with the terms of the contract and agrees and declares to pay the product price with all the features described in accordance with the specified conditions.

İşbu Sözleşme ile ALICI, KARTONAH'ın çalışma şeklini ve şartlarını detaylı olarak incelemiş ve sözleşme şartlarına göre hareket etmeyi kabul etmiş ve açıklanan tüm özelliklerle birlikte ürün bedelini belirtilen şartlara uygun olarak ödemeyi kabul ve beyan eder. 

8.2

KARTONAH and BUYER dully notify and declere that all the information which is provided to eachother about theirself is correct and complete.

KATONAH ve ALICI, kendileri hakkında birbirlerine verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu usulüne uygun olarak bildirir ve beyan eder.

8.3

The BUYER accepts in advance that the intellectual and industrial rights of all kinds of products, including electronic order system belong to the KARTONAH and/or VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER.

ALICI, elektronik sipariş sistemi dâhil her türlü ürünün fikri ve sınai haklarının KARTONAH ve / veya ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsine ait olduğunu peşinen kabul eder.

8.4

A user name and password are provided to the BUYER by the KARTONAH to enter the website. The BUYER is responsible for the confidentiality of this username and password and should not be shared with third parties. Otherwise, KARTONAH has the right to claim the damage from the BUYER, if any.

ALICIya KARTONAH tarafından web sitesine girmesi için bir kullanıcı adı ve şifre verilir. ALICI, bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumludur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde KARTONAH, varsa hasarı ALICI'dan talep etme hakkına sahiptir.

8.5

The BUYER undertakes not to do any harmful work or actions that will harm the entire site of the KARTONAH or cause KARTONAH to prosecute with other sites.

ALICI, KARTONAH'ın tüm sitesine zarar verecek veya KARTONAH'ın diğer sitelerle kovuşturulmasına neden olacak herhangi bir zararlı iş veya eylemde bulunmayacağını taahhüt eder.

8.6

KARTONAH is not responsible for the problems caused by the BUYER 's own internet while purchasing take place. In order to use KARTONAH website, the BUYER agrees in advance that himself/herself will solve the problems related to his internet network.

Satın-alma gerçekleşirken ALICInın kendi internetinden kaynaklanan sorunlardan KARTONAH sorumlu değildir. ALICI, KARTONAH web sitesini kullanmak için internet ağı ile ilgili sorunları kendisinin çözeceğini peşinen kabul eder.

8.7

The BUYER accepts that he / she will not hold KARTONAH responsible for any damages that may occur due to the fact that his/her data is read by unauthorized persons without negligence of KARTONAH.

ALICI, verilerinin KARTONAH'ın ihmali olmaksızın yetkisiz kişiler tarafından okunması nedeniyle oluşabilecek zararlardan KARTONAH'ı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

8.8

It is strictly forbidden to reproduce, copy, publish or distribute the visual material, presentations, sounds, videos and any related media taken from the KARTONAH unless written confirmation from KARTONAH.

KARTONAH'tan alınan görsel materyallerin, sunumların, seslerin, videoların ve ilgili her türlü medyanın KARTONAH'ın yazılı onayı olmadıkça çoğaltılması, kopyalanması, yayınlanması veya dağıtılması kesinlikle yasaktır.

9.

CONTRACT PRICE AND PAYMENT TERMS

SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

9.1

The price of the product is included in the order form, but is the price present in the information mail sent after the order and the invoice sent to the customer with the product. However, in addition to the product price, VAT is also added to the invoice. Discounts, coupons, shipping costs and other applications made by the VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER or KARTONAH are reflected in the sales price.

Malın fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Ancak faturaya ürün fiyatına ek olarak KDV de ilave edilir. ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsi veya KARTONAH tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

9.2

Incoterms rules for this distance sales agreement is mentined on the order form.

Bu mesafeli satış sözleşmesi için Incoterms kuralları sipariş formunda belirtilmiştir.

9.3

Payment may take place by money order / SWIFT or by credit card. 

Ödeme, banka havalesi / SWIFT veya kredi kartı ile yapılabilir.

9.4

Payment by SWIFT/Eft / Wire Transfer: If the user chooses this payment method, payment can be made to the Bank account of the KARTONAH whose IBAN information is written below. In this case, a copy of the payment receipt must be sent to the e-mail address of muhasebe@kartonah.com 


Bank account information: 

Beneficiary Name: KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 


Bank: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Branch: IHLAMURKUYU

Account Currency: USD

IBAN No: TR60 0020 6002 2504 3475 1701 01

BIC / SWIFT Code: AFKBTRISXX

SWIFT/ Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Kullanıcının bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde KARTONAH’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda ödeme dekontunun bir örneğinin muhasebe@kartonah.com e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

ALICI Adı: KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Banka: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Şube:  IHLAMURKUYU

Hesap Döviz Türü: USD

IBAN No: TR60 0020 6002 2504 3475 1701 01

BIC / SWIFT Kodu: AFKBTRISXX

9.5

If the payment method from webside is preferred, the payment process can be completed by entering the information requested in the payment section on the website of the KARTONAH. KARTONAH is not responsible for any deficiencies or errors in this information. Payment to be made by credit card can be made in a single shot, provided that it is at the will of the KARTONAH. In addition, the number of installments may be increased as a result of the campaigns to be made by the bank. However, this situation is beyond the knowledge and will of KARTONAH, and KARTONAH has no commitment or responsibility in this regard.

If the payments are made by credit card, the use of the credit card made by the BUYER 's bank and the interest rate to be applied in case of default / delay are not binding for KARTONAH. The BUYER is in contact with the bank providing the credit card used in these matters and it is the user's responsibility to obtain the relevant information. The BUYER accepts and undertakes in advance that the credit card used during payment by credit card belongs to the user and that it is used within the knowledge and consent of the cardholder even if it does not belong to him / her. In the event of any negativity in this regard, the responsibility belongs to the user.

Web sitesi ödeme yöntemi tercih edilirse, KARTONAH web sitesinde yer alan ödeme bölümünde istenen bilgiler girilerek ödeme işlemi tamamlanabilir. Bu bilgilerdeki herhangi bir eksiklik veya hatadan KARTONAH sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılacak ödeme, KARTONAH'ın isteği doğrultusunda tek seferde yapılabilir. Ayrıca bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum KARTONAH'ın bilgisi ve iradesi dışındadır ve KARTONAH'ın bu konuda hiçbir taahhüdü veya sorumluluğu yoktur. 


Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda ALICI'nın bankası tarafından yapılan kredi kartının kullanılması ve temerrüt / gecikme durumunda uygulanacak faiz oranı KARTONAH için bağlayıcı değildir. ALICI, bu konularda kullanılan kredi kartını temin eden banka ile irtibat halindedir ve ilgili bilgileri elde etmek kullanıcının sorumluluğundadır. ALICI, kredi kartı ile ödeme yaparken kullandığı kredi kartının kendisine ait olduğunu ve kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde kullanıldığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk olması durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.

9.6

Shipping Fee: The shipping fee is not included in the product price. The VENDOR OF GOODS/ MANUFACTURER calculates the cost of the cargo and collects it from the buyer by invoicing it separately on behalf of the BUYER and/or The BUYER arranges the shipment operations according to the BUYER 's preference.

Kargo Ücreti: Kargo ücreti ürün fiyatına dâhil değildir. ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİ kargonun bedelini hesaplar ve ALICI adına ayrıca faturalandırarak ALICIdan tahsil eder ve / veya ALICI gönderi işlemlerini ALICI'nın tercihine göre düzenler.

9.7

The product price in question is collected by KARTONAH from the BUYER on behalf of the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS within the scope of the payment protection system. The buyer will be deemed to have paid the price of the product to the seller by paying the price of the product to KARTONAH.

Söz konusu ürün bedeli ödeme koruma sistemi kapsamında KARTONAH tarafından ALICI'dan ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİadına tahsil edilmektedir. ALICI malın bedelini KARTONAH’a ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

10.

RIGHT OF WITHDRAWAL

CAYMA HAKKI

10.1

The BUYER has the right of withdrawal within 14 days from the delivery of the product subject to the contract to him or to the person / organization at the address indicated. In order to use the right of withdrawal, it is obligatory to notify KARTONAH and the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS in writing via e-mail and the product must not be used within the framework of the provisions of article 10.8.

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde KARTONAH ve ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsi’ya email yolu ile ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün 10.8 madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

10.2

In the event that the right of withdrawal is exercised, it is obligatory to return the original invoice and a copy of the cargo delivery report indicating that the product delivered to the BUYER has been returned to the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS and delivered. The product price is returned to the BUYER with the same method in which the payment was made within 10 business days following the receipt of these documents in full and without any damage. The shipping cost of the returned product due to the right of withdrawal, if any, customs costs, storage fees, penalties and expenses due to export return, insurance costs are covered by the BUYER.

Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ürünün ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsi’ya geri gönderildiğine ve teslim edildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin eksiksiz ve ürünlerin hasarsız ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ödemenin yapıldığı aynı yöntem ile ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli, var ise gümrük masrafları, depolama ücretleri, ihraç iadesi sebebi ile oluşabilecek cezalar ve masraflar, sigorta bedelleri ALICI tarafından karşılanır. 

10.3

In case of withdrawal, KARTONAH and / or VENDOR / MANUACTURER OF GOODS is not responsible for delays and expenses caused by Customs in Customs transactions. All necessary documentation and formalities will be made by the buyer, and the risk of customs costs belongs to the BUYER.

Cayma durumunda, gümrüklü işlemlerde Gümrükten kaynaklı oluşacak gecikmeler ve masraflardan dolayı KARTONAH ve/veya ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsorumlu değildir. Tüm gerekli dökümantasyon ve formaliteler ALICI tarafından yapılacak olup, gümrük masraflarına dair risk ALICIya aittir.

10.4

In order to carry out the transactions, the relevant parts of the invoice with the return section we have sent to the BUYER must be filled in completely and returned with the product after it is signed, and if any, all customs and transportation procedures must be carried out. For invoices issued on behalf of the company, the BUYER company must issue a return invoice to the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS company (without adding the shipping fee and any other costs) and the return invoice must be returned to us together with the product.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca sahış adına kesilen faturalarda iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICIya göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi, var ise tüm gümrük ve taşıma prosedürlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. 

Firma adına kesilen faturalarda ise iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI firmanın ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİfirmaya (kargo ücretini ve diğer oluşan hiç bir masrafı eklemeden) iade faturası kesmesi ve iade faturasının tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

10.5

In cases where the BUYER has the right of withdrawal, the BUYER will lose the right of withdrawal in case the right is not used in time with the conditions, duration and procedure of using this right.

ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedecektir. 

10.6

In the Products with the right of withdrawal, if the product is damaged or changed due to the use in accordance with the instructions for use, ordinary functioning or technical specifications within the period of withdrawal, the BUYER's request for withdrawal may not be accepted, in cases where the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS accepts it, according to the said disorder or change. will be able to offset an amount from the refund it will make to the BUYER.

Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebilecektir, ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİsi'nin kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebilecektir.

10.7

In cases where there is a right of withdrawal, the BUYER will be informed in writing about how it can be returned to the VENDOR / MANUACTURER OF GOODS and all relevant financial issues (including return routes, customs formalities, return and customs costs, and the return of the product price and the deductions that occur).

Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri ÜRÜNLERİN SATICISI/ÜRETİCİ'ne ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, gümrük formaliteleri, iade ve gümrük masrafları ve ürün bedelinin iadesive oluşan mahsuplar dahil) her bir durum için net şekilde yazılı olarak ALICIya bildirilecektir.

10.8

The right of withdrawal cannot be exercised for the products that are produced in accordance with the special requests and demands of the BUYER and / or customized by making changes or additions on them, 

for example: products that have been cut, pierced, made in a special color according to the user's request. 

Using the right of withdrawal in products is depending products unused and packaging unopened and intact.

ALICI'nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilen ve / veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel üretilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz, 


örneğin: kullanıcının isteğine göre kesilmiş, delinmiş, özel renkte yapılmış ürünler. 


Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış ve sağlam olmasına bağlıdır.

11.

FORCE MAJEURE

MÜCBİR SEBEPLER

 

For any of the following reasons, the parties will not be held liable for this breach if they fail to fulfill the provisions of this Agreement in whole or in part; natural disasters, labor disputes, global or local digital communication restrictions and impossibilities, state restrictions or actions in product or service, terrorist attacks, earthquakes, sabotage, strikes, lockouts, worker and civil servant disputes, long-term interruptions in other communication lines, fire and internal natural and civil disasters, state-related impossibilities of payments, decisions to impede action by government agencies, war (declared or not announced) or other situations of war, or any other event, condition or condition that is not visible at the time of signing this Agreement and is beyond the reasonable control of the party concerned. For this reason, to prevent or to be deemed difficult to express, expensive or commercially inapplicable, the realization of all other situations that can be deemed legal or customary force majeure. 


If the force majeure lasts more than three (3) months, any of the parties may terminate the agreement immediately by sending a written notification to the other party (without prejudice to the rights of receivables and debts arising from this agreement until the termination date).

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkâmını tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır; doğal afetler, işgücü ihtilafları, dünya çapında veya yerel dijital iletişim kısıtlamaları ve imkansızlıkları, ürün veya hizmette devlet sınırlamaları veya eylemleri, terör saldırıları, deprem, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur ihtilafları, sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın ve dahili tabii ve semai afetler, ödemeler hususundaki devlet ile alakalı imkansızlıklar, devlet kurumlarının aldığı faaliyet engelleyici kararlar, savaş (ilan edilmiş veya ilan edilmemiş) veya diğer savaş halleri veya işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihte görülebilir olmayan ve ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan başka bir olay, koşul veya nedenle engellenmesi veya ifade edilmesi zor, pahalı veya ticari açıdan uygulanamaz addedilmesi, kanunen veya teamülden mücbir sebep sayılabilen diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşmeyi hemen feshedebilir.

12.

ACCEPTANCE OF RECORD AND EVIDENCE

KAYIT VE DELİL KABULÜ

 

The amount of mutual debts and receivables of the parties due to the commercial relationship arising from this agreement will be determined according to the books and computer records of the KARTONAH. In this regard, the parties have already accepted that the books and computer records of the KARTONAH constitute definitive evidence within the scope of Article 193 of the Law on Legal Proceedings. 


Both sides are obliged to provide documentation showing the commercial relationship to the requesting party.

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı KARTONAH’ın defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan KARTONAH sağlayıcıya ait defter ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında kat'i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.Her iki tarafta talep eden tarafa ticari ilişkiyi gösteren dokümantasyonu temin etmek ile yükümlüdür.

13.

FORM OF WAIVER

FERAGAT ETME ŞEKLİ

 

The parties will not be deemed to have waived any of their rights in this agreement and its annexes, unless each of them gives a written waiver signed to the other party.

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

14.

RESOLUTION OF DISPUTES

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be attempted by the parties to be amicably resolved.


In the course of the Parties’ attempts at amicable settlement, either Party may request that the dispute be brought before the most senior decision-making person in their respective organizations. If such a request is made, the decision-makers in the organizations concerned shall meet at least two times to consider the dispute and possible means to resolve it.


If the attempt at amicable settlement does not result in resolving the dispute within 30 days of the start of the attempt, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Istanbul Arbitration Centre (ISTAC) in accordance with the Arbitration Rules of ISTAC (“Rules”) for the time being in force and reference shall be deemed to be a submission to Arbitration within the meaning of these Rules. Arbitration shall take place in Istanbul, the Turkish Republic. Language of the arbitration proceedings shall be designated by user mother tongue or English.

The Arbitration Tribunal shall consist of three arbitrators, one appointed by each of the contesting parties, the third arbitrator shall be the Chairman of Arbitration Tribunal and shall be selected by the two appointed arbitrators, in case of failing to select and appoint the third arbitrator within one month ISTAC shall be the appointing authority. 


The outcome of the arbitrational proceedings shall be final and binding on the Parties. The party declared as wrongful is liable to pay the expenses of the Arbitration Board according to their wrongful percentage.


The Parties shall not be released from performing their obligations under this AGREEMENT because arbitrational proceedings have been initiated.


Unresolved arbitration shall go to court and Turkish Republic courts of Istanbul is authorised.

Varlığı, geçerliliği veya feshine ilişkin hususlar dahil olmak üzere işbu sözleşmeden veya işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, taraflarca dostane bir şekilde çözülmeye çalışacaktır.


Tarafların dostane çözüm girişimi süresince, Taraflardan her biri ihtilafın ilgili kurumlarındaki en üst düzey karar alma görevlilerine götürülmesini talep edebilir. Bu tarz bir talepte bulunulması halinde, ilgili kurumlardaki karar ALICIlar ihtilafı ve çözümü için olası araçları görüşmek üzere en az iki kez yüzyüze ve/veya online olarak bir araya gelecektir.


Dostane çözüm girişiminin girişim başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde ihtilafın çözümü ile neticelenmemesi halinde, ihtilaf o tarihte yürürlükte olan ISTAC Tahkim Kurallarına (‘’Kurallar’’) uygun bir şekilde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından yürütülecek tahkime götürülecek ve nihai olarak bu tahkim tarafından çözülecektir ve bu Kurallar bağlamında Tahkime sunulmuş sayılacaktır. Tahkim yeri, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul’dur. Tahkim dili kullanıcının ana diline göre ya da ingilizce olarak belirlenecektir. 


Tahkim Kurulu, üç hakemden oluşacak olup, ihtilaflı taraflardan her biri bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem Tahkim Kurulu Başkanı olacak ve atanmış bu iki hakem tarafından seçilecektir, ancak tarafların bir ay içerisinde üçüncü hakemi seçme ve atama konusunda başarısız olması halinde, ISTAC bu hakemi atayacaktır. 


Tahkim işlemlerinin sonucu, nihai ve Taraflar üzerinde bağlayıcı olacaktır. Kusurlu ilan edilen taraf, kusur yüzdesine uygun bir şekilde Tahkim Kurulu masraflarını ödemekle yükümlüdür.Taraflar, tahkim işlemlerinin başlatılması nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlüklerinin ifasından kurtulmayacaklardır.Çözülmemiş tahkim mahkemeye gider ve İstanbul Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir. 

15.

NOTICES

İHBARLAR

 

Any notice, consent or other communication required or permitted under this Agreement shall be written in English and shall be deemed given when (a) delivered personally; (b) or (b) sent by commercial courier with written verification of receipt returned to the sender. Notice, consent or other communications (but not service of process) may also be given by notary public. Rejection or other refusal to accept or the inability to deliver because of changed address was given shall be deemed to constitute receipt of the notice, consent or communication sent. Names, addresses for notices (unless and until written notice of other names, addresses are provided by either or both parties) are provided above.

İşbu Anlaşma kapsamında yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen tebliğ, muvafakat veya diğer iletişimler, İngiliz dilinde yazılı olarak yapılacak ve (a) bizzat teslim edildiğinde veya (b) teslim edildiğine dair göndere yazılı onay verilmek suretiyle ticari kurye yoluyla teslim edildiğinde yapılmış sayılacaktır. Tebliğ, muvafakat veya diğer iletişimler (dava tebliği olmamak üzere), noter kanalıyla da verilebilir. Tebliği kabul etmeyi reddetme veya başka bir şekilde itiraz etme veya adres değişikliği nedeniyle teslim edememe durumunda, gönderilen bu tebliğ, muvafakat veya iletişim teslim edilmiş sayılacaktır. Tebliğde kullanılacak isimler ve adresler (taraflarca başka adlar ve adresler yazılı olarak bildirilmediği sürece veya bildirilene dek), aşağıda verilmektedir. 

16.

ENFORCEMENT

YÜRÜRLÜLÜK

 

This Agreement, which consists of 16 (sixteen) articles, was read by the Parties and entered into force on XX.XX.2021 by being approved by the Buyer in electronic environment.

16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak XX.XX.2021 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SIGNED BY ON BEHALF OF BUYER:

Name, Surname: 

Title: Managing DirectorSIGNATURE OF BUYERSIGNED BY ON BEHALF OF KARTONAH:

Name, Surname: Mosaab Sami Mahmoud ELMASRI

Title: Managing DirectorSIGNATURE OF KARTONAH


ALICI ADINA İMZALAYAN:

Adı, Soyadı:

Görevi:ALICININ İMZASI KARTONAH ADINA İMZALAYAN

Adı, Soyadı: Mosaab Sami Mahmoud ELMASRI


Görevi: Genel Müdür KARTONAH'IN İMZASI