Menu

Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI – AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (www.kartonah.com) tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: KARTONAH İTHALAT İHRACAT E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sorumlusunun Adresi: Bahçelivler Mahallesi, Mehmetçik Sokak Kadir Has Sitesi No:1/1 Kat:4, Daire:407 Bahçelievler, İstanbul PK:34180

Veri Sorumlusunun e-mail adresi: info@kartonah.com

Veri Sorumlusunun telefonu: +90 552 806 76 98

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere kaliteli ve eksiksiz hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ödeme hizmetinin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile sağlanacak hizmetten faydalanmak üzere online ortamda oluşturduğunuz kayıt sırasında, mobil uygulamalar vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla bağlantılı sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ile yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Kişisel verileriniz 09.01.2008 tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6. Ve 7. Maddeleri uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Diğer yandan kişisel verileriniz, kullanıcı sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, kullanıcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, kullanıcı ilişkileri ile kullanıcı talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan ödeme hizmetlerinin sürekliliğin ve güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan ödeme hizmetlerine ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb. hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

Ayrıca yukarıda sayılan amaçlar ve vasıtalar ile Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz açık rızanız ile birlikte yine aynı amaçlar dahilinde Şirketimiz tarafından analiz amacıyla işlenebilmekte ve anonim hale getirilmek suretiyle üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÖNCELİKLİ KULLANILACAĞI HUSUSLAR

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek.
 • Sözleşme hazırlayabilmek.
 • Finansal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.
 • Vergi mükellefini teyit edebilmek.
 • Pazar yeri operasyonunu yürütebilmek ve kargo/lojistik/taşıma sistemlerini entegre edebilmek.
 • İnternet sitemizde ürünlerinizin satışını gerçekleştirebilmek.
 • Sözleşmenin diğer tarafında yer alan şahıs/sermaye şirket yetkililerini teyit etmek, bu sayede sözleşmeyi.
 • Yetkili bir kişinin imzalayıp imzalamadığını teyit edebilmek.
 • Kimlik tespiti yapabilmek.
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızıkullanabilmek.

İŞLENEN VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇ İLE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; Kanun ve ikincil düzenlemeler ile öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, hizmet amacımız doğrultusunda veya ilgili mevzuatlarla düzenlenmiş ve emredilmiş olan Banka, BDDK, MASAK, İdari Kurumlar, Savcılık vb. denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILN HAKLARI VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Bahçelivler Mahallesi, Mehmetçik Sokak, Kadir Has Sitesi No:1/1 Kat:4, Daire:407 Bahçelievler, İstanbul PK:34180 adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@kartonah.com e-posta adresine, Şirket sisteminde kayıtlı elektronik e-posta (KEP) adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

6698 KVKK Başvuru Formu’nu indirmek aşağıdaki linke tıklayınız.